Show Menu
เทคนิคการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

เทคนิคการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์

หัวเรื่อง

บริการสารสนเทศ
การค้นข้อสนเทศ

ผู้แต่ง

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2552

ลิขสิทธิ์

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

รูปแบบ

.pdf

ภาษา

thai

Text Item Type Metadata

Original Format

paper