Show Menu
ทรัพยากสารสนเทศด้านดนตรี ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ (การสำรวจ รวบรวม และจัดหา)

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ทรัพยากสารสนเทศด้านดนตรี ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ (การสำรวจ รวบรวม และจัดหา)

หัวเรื่อง

ห้องสมุดดนตรี-การบริหาร
ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร
หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็๗พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ผู้แต่ง

ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร
หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
สำนักหอสมุดแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2551

ลิขสิทธิ์

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

รูปแบบ

.pdf

ภาษา

thai

Text Item Type Metadata

Original Format

paper