Show Menu
ตำราสิลาจารึก

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ตำราสิลาจารึก

หัวเรื่อง

ตำรา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

รูปแบบ

สมุดไทยดำ

Abstract

ว่าด้วยเรื่องพ่อขุนรามคำแหงและจารึกศิลา

หนังสือสมุดไทย Item Type Metadata

เลขทะเบียน

168

หมายเหตุ

ห้องบริการหนังสือตัวเขียนและจารึก

หมวดหมู่

หมวดตำรา
หมู่โหราศาสตร์