Show Menu
อายุสมธัมมคาถา

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

อายุสมธัมมคาถา

หัวเรื่อง

อายุ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

รูปแบบ

สมุดไทยขาว

Abstract

ว่าด้วยคาถาสวดสะเดาะนพเคราะห์บาลีล้วน

หนังสือสมุดไทย Item Type Metadata

เลขทะเบียน

570

หมายเหตุ

ห้องบริการหนังสือตัวเขียนและจารึก

หมวดหมู่

หมวดตำรา
หมู่โหราศาสตร์