Show Menu
พระสมุดสุบินนิมิตร

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

พระสมุดสุบินนิมิตร

หัวเรื่อง

พระ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

รูปแบบ

สมุดไทยดำ

Abstract

ว่าด้วยเรื่องความฝันต่าง ๆ พร้อมด้วยคำทำนายฝันน้ัน ๆ

หนังสือสมุดไทย Item Type Metadata

เลขทะเบียน

106

หมายเหตุ

ห้องบริการหนังสือตัวเขียนและจารึก

หมวดหมู่

หมวดตำรา
หมู่โหราศาสตร์