Show Menu
ตำราปลูกเรือนและแผนที่

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ตำราปลูกเรือนและแผนที่

หัวเรื่อง

ตำรา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

รูปแบบ

สมุดไทยขาว

Abstract

ว่าด้วยการปลูกเรือนจะสมควรปลูกในวันใด เป็นต้น และแผนที่ ที่จะปลูก

หนังสือสมุดไทย Item Type Metadata

เลขทะเบียน

83

หมายเหตุ

ห้องบริการหนังสือตัวเขียนและจารึก

หมวดหมู่

หมวดตำรา
หมู่โหราศาสตร์