Show Menu
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติได้หมื่นวันเศษและพระราชพิธีสถาปนาพระราชอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติได้หมื่นวันเศษและพระราชพิธีสถาปนาพระราชอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

ผู้แต่ง

กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

2521

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย