Show Menu
คู่มือการอ่าน ถ่ายทอดอักษรขอม.

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

คู่มือการอ่าน ถ่ายทอดอักษรขอม.

หัวเรื่อง

อักษรโบราณ

ผู้แต่ง

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก, สำนักหอสมุดแห่งชาติ.

วันที่

2553

ภาษา

th

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

ISBN 978-974-417-358-4