Show Menu

Items tagged "ญวณ": 2

การทัศนาจรของข้าพเจ้า (ลัดดานุสรณ์)

พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ นางลัดดา เศาภายน ณ เมรุวัดประยูรวงศาวาส จังหวัดธนบุรี 30 มีนาคม 2507

รวมเรื่องเกี่ยวกับญวณและเขมรในสมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4)

พิมพ์ในงานฌาปนกิจศพ นายโฆสิต เวชชาชีวะ มีรูปและชีวประวัติผู้ตาย