Show Menu

เรียกดูรายการ: 6

พระมหากษัตริย์นักพัฒนา

เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี