Show Menu

เรียกดูรายการ: 1

ท้าวเทพกระษัตรี

ผู้เรียบเรียงได้กล่าวถึงประวัติของท้าวเทพกระษัตรี เล่าถึงภูมิหลังการตั้งถิ่นฐานในเมืองถลาง และเมืองภูเก็ต …