Show Menu

เรียกดูรายการ: 4

ประวัติความเป็นมาของรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ(พลวง)

หนังสือเล่มนี้ทำขึ้น เพื่อจะได้รู้เรื่องราวและความเป็นมาของรอยพระพุทธบาท แห่งนี้

ที่ระลึกในพิธีเปิดหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พุทธศักราช 2533

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม

คำค้น: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,