Show Menu

เรียกดูรายการ: 5

เทศาภิบาล

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระยาอรรถกระวีสุนทร (สงวน ศตะรัต-อรรถกระวีสุนทร) ณ สุสานหลวงวันเพทศิรินทราวาส วันที่ 9…

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จทวีปยุโรป พ.ศ.2434

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าดิศศานุวัติ ดิศกุล

คำค้น: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,