Show Menu

เรียกดูรายการ: 4

ที่ระลึกในพิธีเปิดหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พุทธศักราช 2533

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม

คำค้น: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ที่ระลึกศาลหลักเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

พิมพ์เนื่องในวาระเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ พุทธศักราช 2535