Show Menu

เรียกดูรายการ: 3

วารสารศิลปากร ปีที่7 เล่ม.2 กรกฎาคม พ.ศ. 2496

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม

คำค้น: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ทำเนียบสมณศักดิ์ ของเวียงจันทน์โบราณ

พิมพ์แจกในคราวรับพระราชทานสมณศักดิ์ ของพระธรรมฐิติญาณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๑

ตำนานพระธาตุวัดเจดีย์หลวง นครเชียงใหม่

จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกแด่ผู้มานมัสการ พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2498