Show Menu

เรียกดูรายการ: 1

มหานิบาตชาดก เรื่อง ที่ 5 มโหาธชาดก

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายหวัง อโนทัยวงศ์ ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2510