Show Menu

เรียกดูรายการ: 3

บทละคอนเรื่องพระลอนรลักษณ์ และบทละครเรื่องพระลอ

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางศรจิตติโยธิน (สดใส ศรจิตติ) ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันที่ 16 มิถุนายน พุทธศักราช…