Show Menu

เรียกดูรายการ: 2

ที่ระลึกพิธีเปิดพระบรมอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี

พิมพ์แจกเป็นที่ระลึกในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ค่ายตากสิน วันพฤหัสบดีที่ 15 มรกราคม พ.ศ.2519