Show Menu

เรียกดูรายการ: 1

พระราชนิพนธ์เสด็จประพาศจันทบุรี

พิมพ์แจกในการทอดพระกฐิน ณ วัดจันทนารามและวัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2482