Show Menu

เรียกดูรายการ: 5

เอกสารตรวจราชการการเมืองนครไชยศรี

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ หม่อมลำดวน ดิศกุล ณ อยุธยา ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2511

ประชุมพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงบริหารราชการแผ่นดิน ภาค 1 ระหว่างพุทธศักราช 2424 ถึง พุทธศักราช 2435

พิมพ์จำหน่ายเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ทางวิชาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและโบราณคดี ศิลธรรมการเมือง การปกครองของประเทศไทย…

คำค้น: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,