Show Menu

เรียกดูรายการ: 2

งานเจียระไนอัญมณี

จัดพิมพ์เป็นหนังสือคู่มือการเรียนการสอนรายวิชางานเจียระไนอัญมณี สถาบันเทคโนโลยีเครื่องประดับอัญมณีจันทบุรี…

องค์ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
- งานเจียระไน
- งานรูปพรรณ (ช่างทอง)
- ประดับอัญมณี (ฝังพลอยลงตัวเรือน)