Show Menu

เรียกดูรายการ: 2

ประมวลบทพระราชนิพนธ์ (ภาคปกิณกะ ส่วนที่ 2)

พระยาสุริยานุวงศประวัติ พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ คุณหญิงเยื้อน สุริยานุวงศประวัติ ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม 16…

เรื่องพระราชพิธีพืชมงคล

พิมพ์แจกในการแรกนาขวัญ เมื่อวันที่ 8 พฤศภาคม พ.ศ.2465