หนังสือหายาก

การให้ฤกษ์ฉบับง่าย
ตำนานนครมโหสถ
ศีลธรรมกับหนังสือพิมพ์และเขตต์บาปแดนบุญ
วิธีทำงานของหลวงวิจิตรวาทการ
รวมเรื่องเกี่ยวกับญวณและเขมรในสมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4)
ประเพณีเก่าของไทย<br />
3. ประเพณีเนื่องในการสร้างบ้านปลูกเรือน <br />
บทละคร เรื่อง อิเหนา ตอนประสันตาต่อนก
นำชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ
บทโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานอาสา
ประเลง ระเบง กับ โมงครุ่ม และเถิดเทิง
ศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ละครนอกเรื่อง พระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อ
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 <br />
การพิจารณาปัญหาเจดีย์โบราณที่อำเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี<br />
บทละคอนนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอน เลือกคู่และหาปลา<br />
บทละคอน เรื่อง มโนห์รา
บทละคอน เรื่อง อิเหนา ตอน ลมหอบ
บทโขน เรื่อง รามเกียรติ์
บทละคอน เรื่อง รถเสน
ประวัติวัดพระมหาธาตุวรวิหาร
บทกวีนิพนธ์ของพระศรีมโหสถ
พระพุทธรูปและพระพิมพ์ในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br />
ละคอนนอก เรื่อง สุวรรณหงส์ ตอน กุมภณฑ์ถวายม้า<br />
ประวัตินักเขียนไทย เล่ม 1
คู่มือวรรณคดีสัญจร สู่พระพุทธบาท
โครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย แผนแม่บท เมษายน ๒๕๒๑<br />
บทละคอนนอกเรื่อง สังข์ทองตอนตีคลี
บทโขน ละคอน และลิเก
นำชมโบราณวัตถุสถานในจังหวัดลพบุรี
นิราศพระแท่นดงรัง
มูลเหตุแห่งการสร้างวัดในประเทศสยาม
หน้าที่และงานศิลปของกรมศิลปากร
นิทานพระพุทธสิหิงค์ : ว่าด้วยตำนาน<br />
พระพุทธสิหิงค์
เรื่องวัดชนะสงคราม
กลอนเพลงยาวเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์และพระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ<br />
คำบรรยายสัมนาโบราณคดีสมัยสุโขทัย พ.ศ.2503
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาฉบับตุรแปง
ทฤษฎีในการปรับปรุงรักษาถาวรวัตถุในวัด
ภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
อนิรุทธคำฉันท์  พร้อมด้วยบันทึกสอบทานและหมายเหตุ <br />
ประวัติวัดชุมพลนิกายาราม
นาฏดุริยางคศิลปไทยกรุงรัตนโกสินทร์
บทนาฏศิลปและบทโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดนางลอย<br />
ประวัติวัดสังข์กระจาย
ระบำชุดโบราณคดี
ความรู้ใหม่ทางโบราณคดีจากเมืองอู่ทอง
ลิขสิทธิ์ของผู้แต่งหนังสือ <br />
การดูภาพจิตรกรรมทั่ว ๆ ไป
ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง พระราชนิพนธ์ พระมหาธรรมราชาที่ ๑ พญาลิไทย ฉบับตรวจสอบชำระใหม่<br />
คุณค่าจิตรกรรมภาพเหมือน
ประวัติวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี
เครื่องถ้วยในประเทศไทย
งานซ่อมสงวนรักษาศิลปโบราณวัตถุ
บทละคอนนอกเรื่อง คาวี
นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม <br />
บทลครเรื่อง พระลอนรลักษณ์
โบราณคดีเมืองปราจีนบุรี
หนังสือสาวกนิพพาน
รำลึกถึงดอกไม้สด
จดหมายหลวงอุดมสมบัติ กับคำอธิบายของพระเจ้าบรมวงษ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
จดหมายเหตุระยะทางเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย<br />
เสด็จตรวจราชการหัวเมือง ใน ร.ศ.๑๑๗– ๑๑๙<br />
จิตรกรรมฝาผนังและภาพลายเส้นในประเทศไทย
ตำนานพระอารามหลวง
ไตรภูมิพระร่วงของพระญาลิไท
พงษาวดารกรุงศรีอยุทธยา ภาษามคธแลคำแปล
บทละครเรื่องระเด่นลันได
ประชุมปกรณัม ภาคที่1 นิทานอิหร่านราชธรรม 12 เรื่อง (ที่เรียกกันว่า เรื่อง 12 เหลี่ยม)
เรื่องพระราชพิธีพืชมงคลแลจรดพระนังคัล
จารึกในประเทศไทย เล่ม ๑ : อักษรปัลลวะ <br />
 หลังปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔  <br />
จารึกในประเทศไทย เล่ม ๓ : อักษรมอญ <br />
 พุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖<br />
จารึกในประเทศไทย เล่ม ๔ : อักษรขอม <br />
 พุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘<br />
จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ : อักษรธรรมและ<br />
 อักษรไทย พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔<br />
ประวัติศาสตร์แห่งพระราชอาณาจักรสยาม
เรือพระราชพิธี
สถาปัตยกรรมไต
สังคมไทยสมัยรัชกาลที่ ๕
พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ตั้งแต่ พ.ศ.2417  ถึง พ.ศ.2453)
ตำนานหอพระสมุด หอพระมณเฑียรธรรม หอวชิรญาณ หอพุทธสาสนสังคหะ แลหอสมุดสำหรับพระนคร

Collection Tree