คลิกเพื่ออ่าน

ตำราแมว


ว่าด้วยลักษณะและคุณของแมวที่ดี 17 ประเภท ลักษณะของสุนัขที่ดี และลักษณะแมว อันมีคุณประเสริฐตามตำราของนายบุญศรีเสมียน 22 ประเภท

คลิกเพื่ออ่าน

ตำราแมวคำฉันท์


ว่าด้วยลักษณะของแมวที่ดี มีคุณอันประเสริฐและเป็นมงคลแก่ผู้เลี้ยง แม้กระทั่งตายไปแล้ว ยังมีคุณแก่ผู้เลี้ยงเสมือนยังมีชีวิตอยู่ ดังคำฉันท์ที่ว่า “แม้นตายอย่าทิ้งซากผี ฝังไว้แรมปี แล้วเก็บกระดูกแมวมา ใส่หม้อพิทักษ์รักษา จักมีคุณา ณุคุณดังเป็นเหมือนกัน”

คลิกเพื่ออ่าน

ตำราแมวคำกลอน


ว่าด้วยลักษณะและคุณของแมวที่ดี สร้างความจำเริญและเป็นศรีสวัสดิ์แก่ผู้เลี้ยงสืบไปเบื้องหน้า และว่าด้วยลักษณะของแมวชั่วอันมีโทษดังอัคคี สร้างความทุกข์เศร้าหมองและไม่เป็นมงคลแก่ผู้เลี้ยง

คลิกเพื่ออ่าน

ตำราดูลักษณะแมวและนก


พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ที่อธิบายลักษณะแมวให้คุณ-ให้โทษ” บันทึกไว้ตั้งแต่สมัยอยุธยา แบ่งเป็นแมว (ให้) คุณ 26 ชนิด แมว (ให้) โทษ 12 ชนิด รวมทั้งหมด 38 ชนิด